Micro Radio Frequency

August 23, 2018

การใช้เทคโนโลยีที่สามารถเผาผลาญไขมันในชั้น Visceral Fat ซึ่งเป็นไขมันที่อยู่ระดับลึกเกาะอยู่ตามอวัยวะภายในและเส้นเลือด ซึ่งเป็นไขมันที่กำจัดออกได้ยาก โดยใช้คลื่น Radio Frequency เข้าไปเผาผลาญไขมัน และกล้ามเนื้อได้ลึกถึง 30 มิลลิเมตร ทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษในการกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิว

(MRT)